là bộ phận của cơ thể ở ngực của người

Xem thêm ﹀